چرا باید نماز بخوانیم؟؟
تاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴
نماز جماعت از نظر تعداد رکعات و چگونگی خواندن آن مثل نمازی است که در حال فرادی انجام می شود؛ منتها در نماز جماعت باید قصد اقتداء به امام جماعت باشد؛ یعنی نیت کند نماز جماعت را ، مثلا موقع نیت اگر نمازصبح باشد چنین نیت کند: (( دو رکعت نماز صبح اقتداء می کنم به امام جماعت قربة الی الله)). و اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا باشد، نیت کند که سه رکعت نماز مغرب یا چهار رکعت نماز ظهر یا عصر یا عشا را اقتداء می کنم به امام جماعت قربة الی الله و لازم نیست که این نیت را با زبان بگوید، بلکه اگر قصدش همین باشد و با همین قصد تکبیرة الاحرام بگوید و اقتدا کند، صحیح است.
و هم چنین در رکعت اول و دوم نماز اگر رکعت اول و دوم نماز امام هم باشد، ماموم (یعنی کسی که به جماعت اقتدا نموده است) نباید حمد و سوره را بخواند که توضیح داده می شود.
نماز جماعت از نظر شرایط و احکام به طور خلاصه چنین است:
الف: شرایط نماز جماعت .
در نماز جماعت، شرايط زير بايد مراعات شود:
1. مأموم از امام جلوتر نايستد، و احتياط واجب آن است‏ كمى عقب‏تر بايستد.
2. جايگاه امام جماعت از جايگاه مأمومين، بالاتر نباشد. (مقدار كم و سراشيبى مختصر مانعى ندارد).
3. فاصله امام و مأموم و فاصله صف‏ها، زياد نباشد،
4. بين امام و مأموم و همچنين بين صف‏ها، چيزى مانند ديوار يا پرده مانع نباشد، ولى نصب پرده و مانند آن بين صفِ مردها و زن ها اشكال ندارد.
ب: پيوستن به نماز جماعت (اقتدا كردن)
در هر ركعت، تنها در بين قرائت و در ركوع مى‏توان به «امام» اقتدا كرد، پس اگر به ركوع امام جماعت نرسد، بايد در ركعت بعد اقتدا كند، و اگر بعد از اقتدا به ركوع امام جماعت هم برسد، نماز جماعت صحیح است و يك ركعت به حساب مى‏آيد.
ج: حالت هاى مختلف براى پيوستن ( یعنی اقتداء) به نماز جماعت.
اگر در رکعت اول امام اقتداء کند.
1. در بين قرائت: مأموم حمد و سوره را نمى‏خواند و بقيّه‏ اعمال را با امام جماعت بجا مى‏آورد.
2. در ركوع: ركوع و بقيّه اعمال را با امام جماعت بجا مى‏آورد.
اگر در رکعت دوم امام اقتدا کند.
1. در بين قرائت: مأموم حمد و سوره را نمى‏خواند و با امام، قنوت و ركوع و سجده را بجا مى‏آورد و آنگاه كه امام جماعت تشهّد مى‏خواند، بنا بر احتياط واجب بايد به صورت نيم‏خيز، بنشيند و اگر نماز دو ركعتى است بعد از سلام امام يك ركعت ديگر به تنهايى بخواند و نماز را تمام كند و اگر سه يا چهار ركعتى است، در ركعت دوم كه امام جماعت در ركعت سوم مى‏باشد، حمد و سوره را خودش آهسته بخواند و آنگاه كه امام جماعت ركعت سوم را تمام كرد، و براى ركعت چهارم برمى‏خيزد، مأموم بايد پس از دو سجده، تشهّد بخواند، و براى خواندن ركعت سوم برخيزد و در ركعت آخر نماز كه امام جماعت با تشهّد و سلام، نماز را به پايان مى‏برد او نيم‏خيز مى‏نشيند، سپس يك ركعت ديگر را خودش مى‏خواند.
2. در ركوع: ركوع را با امام جماعت بجا مى‏آورد و بقيّه نماز را همانگونه كه گفته شد، انجام مى‏دهد.
اگر در رکعت سوم امام اقتداء کند.
1. در بين قرائت: زمانى كه مى‏داند اگر اقتدا كند، براى خواندنِ حمد و سوره و يا حمد تنها وقت دارد، مى‏تواند اقتدا كند و بايد حمد و سوره و اگر امام به ركوع رفت فقط حمد را بخواند، ولى اگر مى‏داند فرصت ندارد، بايد صبر كند تا امام جماعت به ركوع رود، سپس به او اقتدا كند.
2. در ركوع: چنانچه در ركوع اقتدا كند، ركوع را با امام بجا مى‏آورد و حمد و سوره براى آن ركعت لازم نيست و بقيه نماز را همانگونه كه قبلًا بيان شد بجا مى‏آورد.
اگر در رکعت چهارم اقتداء کند.
1. در بين قرائت: حكم اقتدا در ركعت سوم را دارد، و آنگاه كه امام جماعت در ركعت آخر نماز براى تشهّد و سلام مى‏نشيند، مأموم بطور نيم‏خيز بنشيند تا تشهّد و سلام امام جماعت تمام شود و سپس برخيزد و بقيّه نماز را خودش بخواند.
2. در ركوع: ركوع و سجده‏ها را با امام بجا مى‏آورد، (اكنون ركعت چهارم امام و ركعت اوّل مأموم است) و بقيّه نماز را همانگونه كه در مسئله قبل گذشت، انجام مى‏دهد.
احكام نماز جماعت‏
اگر امام جماعت يكى از نمازهاى يوميّه را مى‏خواند، هر كدام از نمازهاى يوميّه را مى‏توان به او اقتدا كرد، بنا بر اين اگر امام، نماز عصر را مى‏خواند، مأموم مى‏تواند، نماز ظهر را به او اقتدا كند، و اگر مأموم پس از آن‏كه نماز ظهر را خواند، جماعت برپا شود مى‏تواند، نماز عصر را به ظهر امام اقتدا كند.
مأموم مى‏تواند نماز قضاى خود را به نماز اداى امام، اقتدا كند، هرچند قضاى ديگر نمازهاى يوميّه باشد، مثلًا امام جماعت نماز ظهر را مى‏خواند و او قضاى نماز صبح را.
مأموم نبايد تكبيرةالإحرام را پيش از امام بگويد.
مأموم، بايد غير از حمد و سوره همه چيز نماز را خودش بخواند، ولى اگر ركعت اوّل يا دوم او، همراه ركعت‏ سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را نيز خودش بخواند. (1)
به صورت مختصر و کلی احکام و شرایط نماز جماعت ذکر شد و اگر در هر مورد سئوالی خاصی دارید، در نامه های بعدی ارسال کنید تا جواب بدهیم.نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی
تاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴
نماز جماعت

موقعی که مأموم نیت می کند باید امام را معین نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلا اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است .

مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ولی اگر رکعت اول یا دوم او، رکعت سوم یا چهارم امام باشد باید حمد و سوره را بخواند.

اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند و

چنانچه سهوا بلند بخواند اشکال ندارد.

اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتیاط واجب آن است که حمد و سوره را نخواند.

اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است .

اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس دیگر، می تواند حمد و سوره بخواند.

مأموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده، تکبیر نگوید.

اگر مأموم پیش از امام عمدا هم سلام دهد نمازش صحیح است .

اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه وقت می گوید، احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمداً پیش از امام یا مدتی بعد از امام انجام دهد، معصیت کرده ولی نمازش صحیح است، اما اگر در دو رکن پشت سر هم از امام جلو یا عقب بیفتد بنابر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و دوباره بخواند، اگر چه بعید نیست نمازش صحیح

باشد و فرادا شود.

اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشد باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع برسد،امام سر بردارد نمازش باطل است .

اگر اشتباها سر بردارد و ببیند امام در سجده است باید به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیافتد برای  زیاد شدن دو سجده که رکن است نماز باطل نمی شود.

کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده برگردد، و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیافتد، نماز باطل است .

اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال این که به امام نمی رسد به رکوع یا سجده نرود نمازش صحیح است .

اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این که سجده اول امام است، به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده باید بنابر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند و اگر به خیال این که سجده دوم است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده احتیاط آن است که نماز را فرادا تمام نماید اگر چه می واند متابعت امام را بکند و به سجده رود و نماز را تمام کند.

اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام می رسد، چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش صحیح است .

اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمی رسد، واجب است سر بردارد و با امام نماز را تمام کند و نمازش صحیح است اگر چه احوط استحبابی در این صورت اعاده نماز است، و اگر سر برندارد تا امام برسد نمازش صحیح است .

اگر سهوا پیش از امام به سجده رود، واجب است که سر بردارد و با امام به سجده رود و نمازش صحیح است اگر چه احتیاط استحبابی در این صورت اعاده نماز است و اگر برنداشت نمازش صحیح است .

اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند یا در رکعتی که تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند ولی نمی تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳

نمازهاى واجب

نماز بهترین اعمال دینى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاى دیگر هم قبول مى شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمى شود. و همانطور كه اگر انسان در هر شبانه روز پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند چرك در بدنش نمى ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى كنند. و سزاوار است كه انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد مانند كسى است كه نماز نمى خواند. پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «كسى كه به نماز اهمیّت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است»

روزى حضرت در مسجد تشریف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را كاملاً بجا نیاورد، حضرت فرمودند: «اگر این مرد در حالى كه نمازش این طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است»

پس انسـان بایـد مواظب باشد كه به عجله و شتابـزدگى نمـاز نخوانـد و در حال نماز به یاد خدا باشـد و متـوجـه باشد با چـه كسـى سخـن مى گویـد و خـود را در مقـابل عظـمت و بـزرگى خداونـد عالـم بسیـار پست و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقـع نماز كاملاً به این مطلب توجه كند، از خود بى خبر مى شود، چنانچه درحـال نماز تیر را از پاى مبارك امیرالمؤمنین (علیه السلام) بیرون كشیدند و آن حضرت متوجه نشدند و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانى كه مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، كبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسكرات و ندادن خمس و زكات و بلكه هر معصیتى را ترك كند. و همچنین سزاوار است كارهایى كه ثواب نماز را كم مى كند بجا نیاورد، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند و نیز كارهایى كه ثواب نماز را زیاد مى كند بجا آورد، مثلاً انگشترى عقیق بدست كند و لباس پاكیزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نماید

نمازهاى واجب

شش نوع نماز واجب وجود دارد:

۱.نمازهاى یومیّه ۲.  نماز آیات ۳.  نماز میّت ۴.  نماز طواف واجب خانه كعبه (مانند نماز طواف در عمره تمتّع و عمره مفرده، و نماز طواف در حجّ تمتّع و نماز طواف نساء) ۵. نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است، و همین طور مادر بنابر احتیاط واجب. ۶.  نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى شود.

 | ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

نماز و زبان عربی

ما که زبان فارسی داریم، چرا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟ اگر نماز را به زبان خودمان می­ خواندیم، حضور قلب بیشتری نداشتیم؟!   

در پاسخ این سؤال، به چند مطلب اشاره می ­کنم:

۱٫ اگر علت حضور قلب نداشتن در نماز، زبان عربی آن باشد، پس باید عرب ­زبان­ ها مشکلی از جهت حضور قلب نداشته باشند! این در حالی است که می­ بینیم آن­ ها هم همانند دیگران با چنین مشکلی مواجه هستند. پس علت حضور قلب نداشتن در نماز را باید در جای دیگری جستجو کرد. 

همۀ ما ـ هر چند در حد اجمال ـ معنای عبارت ­های نماز را می دانیم. می ­دانیم که «اللهُ اکبَر» یعنی چه، می دانیم که)مالِکِ یَوْمِ الدِّین(‏ یعنی چه، و می­ دانیم که )إهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیم‏(‏ چه معنایی دارد. حال، اگر کسی بگوید: «معنای عبارت ­های نماز را نمی ­دانم!» جا دارد به او بگوییم: «مگر عبارت ­های نماز با حذف کلمات تکراری آن چقدر است؟!» اگر کلمات غیرتکراری نماز را در کاغذی بنویسیم، به نیم صفحه هم نمی ­رسد. آیا نماز، در زندگی ما تا این اندازه کم اهمیت است، که برای یادگیری آن، قدم برنمی ­داریم؟| ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی
تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
حدیث (1) رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

لا تَزالُ اُمَّتى بِخَيرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاةَ و َآتَوُا الزَكاةَ و َقَروا الضَّيفَ... ؛

امّتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند...

 امالى (طوسى) ص 647، ح 1340

حدیث (2) رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

 الدّعاء مفتاح الرّحمة و الوضوء مفتاح الصّلاة و الصّلاة مفتاح الجنّة

 دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است.

نهج الفصاحه ص 485 ، ح1588

حدیث (3) رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

 أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّه‏

نماز در اول وقت خشنودى خداوند و پايان وقت عفو خداوند است.

 | ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی
تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳

 

 

وقتي سكوت خدا را در برابر عبادتت ديدي، 

نگو خدا بامن قهر است. 

او به تمام كائنات فرمان داده،

 تا حرف دل تو را بشنود.

 

پس حرف دلت را بگو....

 

 نویسنده مطلب صبریه پورمحمدی